Naudinga informacija
Naujienų prenumerata
  
  
  
  
  
   
  
nuostatai

  - Vidaus tvarkos taisykės
- Darbo reglamentas
- Teisės skyriaus nuostatai
- Kauno skyriaus nuostatai
- Klaipėdos skyriaus nuostatai
- Panevėžio skyriaus nuostatai
- Šiaulių skyriaus nuostatai
- Finansų skyriaus nuostatai
- Bendrųjų reikalų ir koordinavimo skyriaus nuostatai

                                                                                                                                                                       

                        PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2015 m. birželio 12  d. įsakymu Nr. 1R-148
 

VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBOS NUOSTATAI

 

ISKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Teisingumo ministerija).
2. Tarnybos paskirtis – pagal kompetenciją užtikrinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą ir valstybės politikos įgyvendinimą smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo srityje.
3. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu, Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (toliau – teisingumo ministras) įsakymais, šiais nuostatais, kitais teisės aktais.
4. Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Tarnybos buveinės adresas – Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuvos Respublika.
5. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas). Tarnyba gali turėti kitų įstatymuose nustatytų finansavimo šaltinių.
6. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Teisingumo ministerija, kuri formuoja valstybės politiką valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ir smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo srityse, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Tarnybos nuostatus, priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo ir sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos, kaip Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.
7. Tarnyba turi interneto svetainę (http://tarnyba.teisinepagalba.lt), kurioje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
 

IISKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 
8. Pagrindiniai Tarnybos veiklos tikslai:
8.1. užtikrinti antrinės teisinės pagalbos teikimą;
8.2. koordinuoti pirminės teisinės pagalbos teikimą;
8.3. užtikrinti taikinamojo tarpininkavimo vykdymą;
8.4. dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo srityje;
8.5. užtikrinti palankesnes tarpvalstybinio išlaikymo išmokų išieškojimo sąlygas.
9. Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:
9.1. Užtikrindama antrinės teisinės pagalbos teikimą:
9.1.1. organizuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą;
9.1.2. priima sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo;
9.1.3. tikrina, ar asmuo turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą;
9.1.4. su advokatais, kurie teikia antrinę teisinę pagalbą, sudaro sutartis dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ir kontroliuoja, kaip vykdomos šios sutartys;
9.1.5. tvarko advokatų, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, ir advokatų, kurie prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą, sąrašus;
9.1.6. moka užmokestį antrinę teisinę pagalbą teikiantiems advokatams (advokatų padėjėjams) ir atlygina kitas jų turėtas antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidas;
9.1.7. teisingumo ministro nustatyta tvarka sudaro sutartis dėl antrinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose koordinavimo;
9.1.8. moka užmokestį už antrinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose koordinavimą;
9.1.9. pagal kompetenciją atstovauja valstybei, jeigu turi būti išieškomos antrinės teisinės pagalbos išlaidos;
9.1.10. informuoja gyventojus apie galimybes gauti antrinę teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas;
9.1.11. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus dėl advokatų teikiamos (suteiktos) antrinės teisinės pagalbos;
9.1.12. advokatams, nuolat teikiantiems antrinę teisinę pagalbą, jeigu sutartyje dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo nenustatyta kitaip, užtikrina darbo vietą patalpose, kurios turi būti Tarnybos buveinėje ar kuo arčiau jos, ir sudaro sąlygas naudotis kitu turtu, būtinu antrinei teisinei pagalbai teikti;
9.1.13. organizuoja valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo mokymą.
9.2. Koordinuodama pirminės teisinės pagalbos teikimą:
9.2.1. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatytais atvejais organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą ir sudaro sutartis su viešosiomis įstaigomis ir (ar) advokatais dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo;
9.2.2. moka užmokestį už suteiktą pirminę teisinę pagalbą viešosioms įstaigoms ir (ar) advokatams, kai įstatymo nustatytais atvejais Tarnyba organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą;
9.2.3. teikia savivaldybių institucijoms metodinę pagalbą įgyvendinant joms priskirtas funkcijas pirminės teisinės pagalbos srityje;
9.2.4. analizuoja savivaldybių institucijų veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitas, jas apibendrina ir teikia Teisingumo ministerijai informaciją apie pirminės teisinės pagalbos organizavimą ir teikimą; 
9.2.5. teikia pasiūlymus savivaldybių institucijoms dėl pirminės teisinės pagalbos organizavimo ir teikimo tobulinimo.
9.3. Organizuodama ir administruodama taikinamąjį tarpininkavimą:
9.3.1. priima sprendimus dėl taikinamojo tarpininkavimo vykdymo;
9.3.2. konkurso būdu atrenka taikinimo tarpininkus, su jais teisingumo ministro nustatyta tvarka sudaro sutartis dėl taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimo ir kontroliuoja, kaip vykdomos šios sutartys;
9.3.3. tvarko taikinimo tarpininkų sąrašą;
9.3.4. moka užmokestį už taikinamąjį tarpininkavimą;
9.3.5. informuoja gyventojus apie ginčo sprendimo taikinamojo tarpininkavimo būdu galimybes ir ginčo sprendimo taikinamojo tarpininkavimo būdu sąlygas;
9.3.6. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus dėl taikinimo tarpininko veiksmų vykdant neteisminį taikinamąjį tarpininkavimą.
9.4. Dalyvaudama įgyvendinant valstybės politiką smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo srityje:
9.4.1. vykdo teisingumo ministro pavestas Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo administratoriaus funkcijas;
9.4.2. teikia informaciją gyventojams apie smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo tvarką ir sąlygas.
9.5. Užtikrindama palankesnes tarpvalstybinio išlaikymo išmokų išieškojimo sąlygas:
9.5.1. pagal kompetenciją atlieka 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (OL L 7, 2009 1 10, p. 1) nustatytas centrinės institucijos funkcijas;
9.5.2. bendradarbiauja su Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai ši pagal Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymą atlieka centrinės institucijos funkcijas.
9.6. Atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.
 

IIISKYRIUS

TARNYBOS TEISĖS

 
10. Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
10.1. tikrinti advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, pateiktus duomenis apie suteiktą (teikiamą) antrinę teisinę pagalbą;
10.2. tikrinti, ar advokatas, nuolat teikiantis antrinę teisinę pagalbą, neteikia teisinių paslaugų asmenims, neturintiems teisės gauti antrinę teisinę pagalbą, taip pat ar advokatas neteikia antrinės teisinės pagalbos už asmens, kuriam teikiama ši pagalba, advokatui mokamą užmokestį;
10.3. tikrinti taikinimo tarpininko pateiktus duomenis apie suteiktas (teikiamas) taikinamojo tarpininkavimo paslaugas;
10.4. nagrinėdama asmenų skundus, pareiškimus dėl advokato teikiamos (suteiktos) antrinės teisinės pagalbos, reikalauti advokato paaiškinimų dėl skunde, pareiškime nurodytų aplinkybių, taip pat reikalauti iš advokato pateikti Tarnybai informaciją, reikalingą skundui, pareiškimui ištirti;
10.5. surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už neteisingų duomenų pateikimą siekiant gauti antrinę teisinę pagalbą;
10.6. sudaryti komisijas, darbo grupes Tarnybos kompetencijos klausimams spręsti, įtraukti į jas kitų institucijų ir įstaigų atstovus ir specialistus susitarus su jų vadovais;
10.7. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų fizinių ir juridinių asmenų jų turimą informaciją, reikalingą Tarnybos funkcijoms atlikti;
10.8. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, mokslo įstaigomis;
10.9. gauti paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.
11. Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.
 

IVSKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 
12. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis teisingumo ministro tvirtinamu metiniu veiklos planu. Tarnybos metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje. Kaip vykdomas Tarnybos metinis veiklos planas, vertina Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.
13. Tarnybos veikla reguliuojama Tarnybos direktoriaus įsakymu tvirtinamais Tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymais.
14. Tarnybos administracijos struktūrą tvirtina teisingumo ministras. Tarnyba turi teritorinius administracijos padalinius, kurių veiklos teritoriją, atsižvelgdamas į apygardos teismų veiklos teritorijas, nustato teisingumo ministras.
15. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų teisingumo ministras. Tarnybos direktorius gali būti skiriamas eiti Tarnybos vadovo pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Tarnybos direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas teisingumo ministrui.
16. Tarnybos direktorius gali turėti pavaduotoją, kurį jis priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos direktoriui, kuris nustato jo administravimo sritis ir paveda jam atitinkamas funkcijas.
17. Tarnybos direktorius:
17.1. sprendžia Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus ir atsako už Tarnybai nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą;
17.2. atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, organizacijose;
17.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad Tarnyboje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;
17.4. kasmet teikia Teisingumo ministerijai Tarnybos metinę veiklos ataskaitą ir Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nurodytą ataskaitą ir skelbia jas Tarnybos interneto svetainėje; teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už Tarnybos veiklą;
17.5. spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;
17.6. teikia teisingumo ministrui pasiūlymus dėl Tarnybos administracijos struktūros;
17.7. tvirtina Tarnybos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus;
17.8. tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Tarnybai patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus;
17.9. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais priima į pareigas ir atleidžia iš jų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;
17.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, efektyvios Tarnybos vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
17.11. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
17.12. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.
18. Tarnybos direktoriaus laikinai nesant, Tarnybos direktoriaus funkcijas atlieka pavaduotojas, o kai jo nėra, – Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.
19. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas:
19.1. pagal jam nustatytas administravimo sritis atsako už įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;
19.2. pagal jam nustatytas administravimo sritis koordinuoja administracijos padalinių veiklą;
19.3. atlieka kitas jam Tarnybos direktoriaus pavestas funkcijas.
 

VSKYRIUS

TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 
20. Tarnybos finansų kontrolę atlieka Tarnybos direktoriaus paskirti Tarnybos valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų. 
21. Tarnybos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Tarnybos vidaus auditą atlieka Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Tarnybos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Tarnybos direktorius.
 

VISKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 
23. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
__________________
 
                                                  
 


 


 


Informacija atnaujinta: 2017-05-15